Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umowy sprzedaży towarów i usług

oferowanych przez firmę ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI z siedzibą w Warszawie 04-458 przy ul. Chełmżyńskiej 223.

 1. Definicje stosowane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI:

OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży.

Sprzedawca / ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI – firma ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI z siedzibą w Warszawie.

Nabywca / Kupujący / Klient – osoba prawna, osoba fizyczna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, która skierowała do ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI zapytanie handlowe lub zamówienie dotyczące

wyrobów i usług znajdujących się w ofercie.

Zamówienie / umowa – pisemne oświadczenie złożone przez Kupującego skierowane do ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI, zawierające niezbędne elementy umowy sprzedaży, w szczególności rodzaj wyrobu, ilość i jego cenę.

 1. OWS stanowią integralną część umowy sprzedaży towarów i usług. Wszelkie odstępstwa lub zmiany w

warunkach OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 1. Nabywca jest zobowiązany do zapoznania się z OWS przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia

przez Nabywcę uważa się za przyjęcie OWS przez Nabywcę w chwili złożenia zamówienia. Brak akceptacji

niniejszej OWS przez Nabywcę uprawnia ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI do wstrzymania wydania i dostawy towaru do czasu ich akceptacji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Nabywcę. Częściowy lub całkowity odbiór towaru lub usługi jest równoznaczny z akceptacją OWS.

 1. Strony mogą wyłączyć zastosowanie poszczególnych postanowień OWS oraz zmienić niektóre ich

postanowienia wyłącznie w formie umowy pisemnej.

 1. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Nabywcy najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia,

ponadto dostępne są na stronie internetowej www.globmetal.pl. Jeżeli Nabywca pozostaje w stałych

stosunkach handlowych ze Sprzedawcą przyjęcie przez Nabywcę OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za

ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub do

odwołania ich stosowania.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY
 2. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Nabywcę i potwierdzenia jego

warunków dokonanego przez ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI. Zamówienie i potwierdzenie przyjęcia zamówienia może być złożone w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Osoby działające w imieniu Nabywcy muszą wykazać umocowanie do działania w imieniu Nabywcy oraz przy pierwszym zamówieniu kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez Nabywcę statusu przedsiębiorcy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, zaświadczenie o NIP, zaświadczenie o REGON).

 1. ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI zastrzega, że w ciąg 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia ma prawo odmówić jego przyjęcia. Odwołanie zamówienia przez Nabywcę wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku nie przyjęcia zamówienia bądź jego cofnięcia przez Kupującego umowa nie zostaje zawarta.
 2. ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI nie jest zobowiązany do sprawdzania, czy przedłożona mu wraz z zamówieniem dokumentacja techniczna (rysunki, szablony i wzory) naruszają prawa chroniące własność intelektualną osób trzecich. Względem uprawnionych osób trzecich, których własność intelektualna zostanie naruszona lub zagrożona naruszeniem odpowiedzialność ponosi Nabywca.
 3. Poza uregulowaniami zawartymi w OWS ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawdo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.
 4. Odstępstwa lub zmiany w OWS mają zastosowanie wyłącznie jednorazowo do danej transakcji handlowej o

ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 1. Jeżeli Nabywca dostarcza materiały do wykonania umowy, ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI jest zobowiązany do wykonania produktów z materiałów dostarczonych przez Nabywcę tylko wówczas gdy umowa tak stanowi, w pozostałych wypadkach jest uprawniony do wykorzystania do wykonania z innych materiałów o parametrach odpowiadających materiałom dostarczonym przez Nabywcę. Jeżeli materiał dostarczony przez Nabywcę nie posiada właściwości niezbędnych do prawidłowego wykonania produktów lub materiał ten posiada wady, w wyniku czego przy wykonywaniu produktów nastąpi uszkodzenie maszyn lub urządzeń wówczas Nabywca zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody w terminie siedmiu dni od wezwania przez ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w charakterystyce dostarczonego przez Nabywcę

materiału, wywołane jego obróbką kształtową, wykonaną zgodnie z zamówieniem.

 1. Jeśli za obustronną pisemną zgodą w zakresie zmiany zaakceptowanego zamówienia zmieniał się przedmiot

umowy lub/i ilość, a także gdyby doszło do zmian jakichkolwiek innych warunków tego zamówienia

ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI zastrzega sobie prawo do zmiany ceny przedmiotu.

 

III. INFORMACJE O TOWARACH, OFERTY, WZORCE

 1. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie

informacyjny. Wzorce i próbki wystawione przez Sprzedawcę mają charakter materiałów poglądowych i

wystawowych.

 1. Przyjmując zamówienie / zawierając umowę ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI zobowiązuje się dostarczyć wyroby i usługi zgodne z zamówieniem Kupującego. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość doboru zamówionego wyrobu w konkretnym zastosowaniu przez Kupującego lub jego dalszych kontrahentów.
 2. ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI – jeżeli dokumentacja techniczna dostarczona przez klienta nie stanowi inaczej – zastrzega sobie margines tolerancji dokładności na wykonanie produktów zgodnie z obowiązującymi tolerancjami warsztatowymi części po obróbce mechanicznej.
 3. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dołącza się do

dostarczonego towaru lub zostaną przesłane drogą elektroniczną jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w

zamówieniu lub umowie. Sprzedawca nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach,

certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość.

 1. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku produktów wykonanych ze stali odpornych na korozję nie można

wykluczać istnienia wad, przewidzianych normami. Z tego względu Kupujący zobowiązuje się poddać te

produkty przed ich użyciem właściwym dla ich przeznaczenia testom wymaganym przez prawo polskie.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY
 2. Ceny na towary oferowane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku VAT, chyba, że wyraźnie wskazano

inaczej.

 1. Faktury wystawione przez Sprzedawcę są płatne w terminie wskazanym na fakturze. Dniem zapłaty jest dzień

uznania rachunku ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI lub data wystawienia dokumentu kasowego KP / Kasa Przyjmie /.

 1. Jeżeli nie zostały ustalone w formie pisemnej pod rygorem nieważności inne zasady płatności, Klient jest

obowiązany dokonać 100% przedpłaty na poczet ceny zakupu lub usługi w terminie 2 dni roboczych od daty

przyjęcia zamówienia lub zlecenia przez ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI.

 1. Klient powinien dokonywać płatności na rzecz ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI w ustalonej walucie, a dniem zapłaty jest dzień uznania kwoty na rachunku bankowym ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI.
 2. Klient nie ma prawa wstrzymywać płatności z powodu roszczeń gwarancyjnych lub reklamacyjnych, a także

dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wierzytelności jakie przysługują ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI w stosunku do Klienta.

 1. W przypadku opóźnienia w płatności ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę – ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody.

 

 1. a. W przypadku niedochowania terminu płatności przez Kupującego, ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI jest uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości 16 % w skali roku.
 2. b. W razie opóźnienia w płatności należności wynikających z więcej niż jednej faktury, ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI ma prawo do zaliczenia każdej wpłaty kupującego, w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie na poczet należności z najwcześniejszą datą wymagalności, niezależnie od odmiennych dyspozycji składanych przez Kupującego.
 3. W przypadku zamówienia wyrobu przez Kupującego, a następnie zaniechania odbioru lub jakiegokolwiek

innego niewywiązywania się z postanowień umowy – ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości równej wartości zamówienia brutto (tj. wraz z wartością podatku od towarów i usług, który byłby doliczony gdyby towar został odebrany). W takim wypadku wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego, dotyczące tego zamówienia będą zaliczane na poczet ww. kary umownej.

 1. Termin odbioru wykonanego detalu przez ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI strony ustalają na 7 dni. W przypadku zwłoki w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedawcy praw.
 2. W przypadku gdy przez okres 30 dni wykonane detale zgodnie z zamówieniem i specyfikacją przesłaną przez

klienta nie zostaną przez niego odebrane, ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI wprowadza procedurę likwidacji detali (złomowanie, utylizacja itp.), a klient zobowiązany jest do zapłaty za wykonane na zamówienie detale.

 1. Jeżeli rozliczenie zamówienia odbywa się w innej walucie niż złoty polski to jeśli strony nie ustala inaczej to

wartości na fakturze ustalone są na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienia

faktury.

 1. Ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu złożenia

zamówienia.

 1. Wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty itp. Udzielane przez Sprzedawcę wymagają indywidualnych ustaleń na

piśmie.

 1. Koszty i sposób dostawy wyrobów do Nabywcy oraz usług dodatkowych są ustalone indywidualnie przy

przyjmowaniu zamówienia. W przypadku braku ustaleń przyjmuje się domyślnie, że odbiór towaru następuje w

siedzibie firmy ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI.

 1. Jeżeli nie określono inaczej na piśmie, ryzyko dostawy towaru/ uszkodzenia lub utraty / przechodzi na

Kupującego w chwili przekazania go upoważnionej do odbioru towaru osobie, w tym spedytorowi lub

przewoźnikowi.

 1. Dostawę zrealizowaną w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzonego terminu uważa się za dostarczoną na

czas.

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany. Materiały użyte do pakowania

zaliczane są na poczet kosztów własnych Sprzedawcy i nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem palet. Sprzedawca

może pobrać kaucję za zwrotne palety w wysokości ustalonej z Kupującym.

 1. Wymogi dotyczące pakowania, zabezpieczania lub oznakowania innego niż standardowe oraz związane z

tym koszty winny być uzgodnione pod rygorem nieważności w formie pisemnej nie później niż na etapie

przyjmowania zamówienia.

 

 1. ZGŁASZANIE REKLAMACJI
 2. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym

natychmiast po jego otrzymaniu.

 1. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych i jakościowym, musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze

towaru, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od odbioru towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu

odstępstw ilościowych i jakościowych. Przy rozpatrywaniu reklamacji jakościowych ich zasadność ocenia się z

uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.

 1. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest zapewnienie jednoznacznej

identyfikowalności wyrobu potwierdzającej jego pochodzenie z ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI, a także dokładny opis wady / braku oraz przedłożenie dowodów na poparcie faktu zaistnienia wady / braku, w postaci zdjęć cyfrowych lub wyników badań / pomiarów, stosownie do zakresu zgłoszenia reklamacyjnego.

 1. Kwestionowany towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej do dyspozycji ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI przez cały czas trwania reklamacji, do chwili jej zakończenia, tj. przesłania informacji przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub wadę usunąć. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
 3. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od

towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub

odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia ogranicza się wyłącznie do towarów wadliwych.

 1. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar

w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

 1. a. ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za towar, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili złożenia zamówienia, zawarcia umowy lub odbioru towar, a także w innych sytuacjach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru. ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego.
 3. Zwracany do ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI wyrób podlega kontroli ilościowej i jakościowej. ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwracanego wyrobu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wyrobu w stopniu większym niż to wynika ze zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za

zrealizowane dostawy.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI zastrzega sobie prawo własności rzeczy sprzedanej do czasu zapłaty całości ceny.
 3. Kupujący zawierając umowę akceptuje OWS i wyraża zgodę nagromadzenie i przetwarzanie jego danych

osobowych przez ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI w celu wykonania zamówienia jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

 1. a. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
 2. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami / w szczególności zaś prawo

do wglądu we własne dane.

 1. W przypadku prawnej nieskuteczności lub nieważności poszczególnych punktów OWS pozostałe

postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony podejmą

starania w celu uzgodnienia postanowienia skutecznego zastępującego postanowienie nieskuteczne lub

nieważne, przy czym będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.

 1. Strony poddają stosunek prawny je łączący prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się kodeks cywilny.
 3. Jeżeli nastąpi stwierdzenie nieważności poszczególnych postanowień niniejszych warunków, nie ma to

wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba że strony postanowią inaczej.

 1. Jeżeli z powodu siły wyższej nie będzie możliwe wykonanie przez ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI zamówienia Nabywcy zgodnie z umową, ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI jest uprawniony do odroczenia terminu dostawy do czasu ustania działania siły wyższej i jej skutków, a jeśli nie można określić zakończenia powstałych przeszkód wówczas jest uprawniony do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy bez wynikających z tego dalszych zobowiązań. Odroczenie terminu dostawy oraz częściowe lub całkowite odstąpienie przez ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI od umowy nie stwarza podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Nabywcę, w tym odszkodowania.
 2. Naruszenie przez ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI zobowiązań wynikających z umowy z Nabywcą nie uprawnia Nabywcy do odstąpienia od wszystkich umów łączących strony.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych na warunkach określonych w

niniejszych warunkach jest sąd właściwy dla siedziby ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI.

 1. Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI o każdorazowej zmianie siedziby, firmy, formy prawnej prowadzonej działalności i adresu do doręczenia korespondencji. Brak zawiadomienia

skutkuje że doręczenia dokonywane zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu są uważane za skuteczne.

 1. ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI jest uprawniony do dokonywania zmian w OWS. Zmiany obowiązują Strony od chwili doręczenia ich Nabywcy w taki sposób, że Nabywca mógł zapoznać się z ich treścią.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

To top